מדיניות ביטול והחזרת מוצרים

 

 1. כללי

  1. מדיניות זו מציגה את התנאים החלים על ביטול עסקאות רכישה של מוצרים אשר נרכשו אך ורק באתר האינטרנט המופעל על ידי מדיסון פארמה בע"מ ("החברה") הפועל תחת הכתובת https://www.nerivio-il.co.il ("האתר").

  2. החברה פועלת בהתאם להוראות הדין החלות עליה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ("חוק הגנת הצרכן"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין (לרבות חוק הגנת הצרכן) לבין תנאי מדיניות זו להלן, יחולו הוראות הדין.

  3. המוצר יישלח לכתובת הלקוח בתיאום מול הלקוח בתוך 7 ימי עסקים מקליטת ההזמנה.

  4. המוצר תקין ל-12 טיפולים מלאים של 45 דקות, בהתאם להוראות תפעול המוצר.

 2. ביטול עסקה

  1. הנך זכאי לבטל עסקה שבוצעה באתר בהתאם להוראות הדין, מדיניות החזרת המוצרים שלהלן, ונהלי משרד הבריאות. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרה ו/או החלפה של מוצרים אשר חל איסור על החזרתם ו/או החלפתם על פי דין, לרבות חוק הגנת הצרכן ונהלי משרד הבריאות (כגון טובין פסידים או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן).

  2. ביטול עסקה יעשה במסירת הודעה בדבר רצונך בביטול עסקה ממועד ביצוע העסקה ועד לתום 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

  3. אם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג החברה, המועד לקבלת הודעת הביטול ממך יהא עד לתום ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

  4. הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעת בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected]; (ב) באמצעות פניה טלפונית בטלפון 5274*; (ג) בדואר רשום לכתובת השילוח 10, ת.ד. 7090, פתח תקווה, 4917002 (ד) באמצעות הקישור הייעודי באתר המצוי תחת לשונית צור קשר https://www.nerivio-il.co.il/contact-us/

   בכל פניה כאמור תידרש לציין את שמך המלא, תעודת זהות, מספר ההזמנה, ופרטי המוצר/ים שאתה מעוניין לבטל את רכישתו/ם.

  5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר/ אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שהחברה מסרה לך לגביו/ אספקת המוצר שלא במועד שנקבע לכך/ בשל הפרה אחרת מצד החברה – תבוטל הרכישה, ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בכפוף להחזרת המוצר לחברה, ככל שהעסקה בוטלה לאחר שהמוצר נמסר לך. במקרה זה, מוצר שנמסר לך ייאסף על ידי החברה על חשבונה מהכתובת בה הוא נמסר לך, וזאת בתיאום עמך.

  6. במקרה של ביטול העסקה שלא עקב הסיבות האמורות בסעיף 2.5 לעיל – תבוטל הרכישה, ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בכפוף להחזרת המוצר לחברה, ככל שהעסקה בוטלה לאחר שהמוצר נמסר לך. במקרה זה, יהא עליך להחזיר את המוצר שנמסר לך לכתובת המגשימים 20 פתח תקווה, כשהוא חדש ובאריזתו המקורית (ללא שימוש במוצר).

   מובהר כי בביטול כאמור בסעיף זה, תהא רשאית החברה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות הדין.

 3. העברת מידע אישי לצדדים שלישיים

  למעט אם צוין אחרת במדיניות הפרטיות https://www.nerivio-il.co.il/privacy-policy/, אנו מנסים להבטיח כי לעולם לא נגלה באופן מכוון איזה מבין המידע האישי לכל צד שלישי, ללא קבלת רשות, למעט כפי שנקבע במדיניות הפרטיות או בכל דרך אחרת כפי שהותר או נדרש על פי חוק. יובהר כי מידע אשר יוכנס לאתר ביחס למטופלים אינו עובר לצדדים שלישיים והשימוש היחיד במידע זה הוא העברתו לשירות הלקוחות של מדיסון לטובת המשך מתן השירות המבוקש.

  עשויה להינתן גישה למידע האישי שלך לצדדים שלישיים, כאשר יש צורך לספק לך את השירותים המבוקשים על ידך, או כאשר צד שלישי כאמור נדרש לבצע משימות בשמנו. אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם חברות הבנות שלנו, חברות הקשורות לנו, או צדדים שלישיים עבור קיום שירותינו או חלק מהם, כגון סליקת אשראי, שירותי שיווק, ניהול נתונים או שירותי תחזוקה. אנו עשויים גם לשתף מידע עם ספקי שירותי אנליטיקה עבור שירותי אנליטיקה. ספקי שירותי אנליטיקה כאמור קובעים את קובצי הקוקיס שלהם או מזהים אחרים במחשב שלך, שבאמצעותם הם יכולים לאסוף מידע על השימוש שלך באתר. פעילות זו עוזרת לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים על אפקטיביות האתר.

  ייתכן כי הצדדים השלישיים הנזכרים מעלה נמצאים במדינות אחרות ממדינתך, ואנו עשויים לשלוח להם מידע שאנו מקבלים. כאשר צדדים שלישיים אלה מעבדים את המידע האישי שלך בשמנו, אנו מבטיחים כי הם עומדים בהתחייבויות הדומות לאלו המפורטות במדיניות הפרטיות. כמו כן, נוודא שהם יעמדו בדרישות הפרטיות והאבטחה שלנו, ויהיו רשאים להשתמש במידע האישי אך ורק למטרות שאנו קבענו. אנו נעביר את המידע האישי שלך תוך שימוש באמצעים מתאימים ונאותים, תוך שימוש במגוון של מנגנונים משפטיים, כולל חוזים, כדי להבטיח שזכויותיך והגנותיך ימשיכו לחול ביחס למידע שלך.

  כמו כן, אנו עשויים להעביר את המידע שלך, כולל מידע אישי, בקשר עם מיזוג תאגידי, איחוד, מכירה של נכסים קשורים או יחידות תאגידיות או שינויים תאגידיים בסיסיים אחרים בחברה. יתר על כן, מידע לגביך עשוי להינתן על מנת לעמוד בכל חקירה או הליך משפטי חוקיים, כגון צו חיפוש, הזמנה לדין, חוק או צו בית משפט. בנוסף, אנו נגלה מידע פרטני במקרים פרטניים, כגון אם הנך משתמש באתר לביצוע פעילות או מחדל בלתי חוקיים או ביצוע פעולות בלתי חוקיות העלולים לפגוע במדיסון, ברכושה ובשמה הטוב, או אם קיים ניסיון להפרה של אבטחת האתר או איום פיזי או רכושי לך או לאחרים. הרשות המפקחת על פעולות אלה היא הרשות הישראלית להגנה על הפרטיות, ויש לך זכות להגיש תלונה לרשות או לכל רשות פיקוח רלוונטית אחרת.